Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych („RODO”). W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu prawach w związku z korzystaniem z naszych usług.

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest społeczność Officehit.

2. Z Administratorem Danych Osobowych w Officehit można się kontaktować:

a) telefonicznie: (33) 853 20 85, 510 901 844

b) e-mailem: sklep@officehit.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy lub obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

b) wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

c) wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu społeczności Officehit, a w szczególności: dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Państwa dane zostały pozyskane w ramach wykonywania umowy lub obsługi o charakterze handlowym i obejmują:

a) imię i nazwisko,

b) nazwę firmy,

c) dane teleadresowe i email,

d) informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

a) upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy społeczności Officehit,

b) podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną społeczności Officehit,

c) instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,

d) wymienione powyżej w punkcie 4 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie przepisów podatkowych i rachunkowych jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

7. Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.

9. Społeczność Officehit zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby chronić Państwa dane. Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.

 

check Produkt dodany do porównania